Beståndsmätning med CROP SENSOR

Produktivitet och effektivitet är nyckelord för dagens moderna lantbruk för att kunna möta svängningar i marknad eller politiska regelverk, samt att lägga grunden för kommande generationer.

Beståndsmätning med CROP SENSOR

Produktivitet och effektivitet är nyckelord för dagens moderna lantbruk för att kunna möta svängningar i marknad eller politiska regelverk, samt att lägga grunden för kommande generationer.

CROP SENSOR.

CROP SENSOR är ett verktyg för exakt spridning av kvävegödsel eller växtskyddsmedel för optimerad skördemängd och kvalitet i olika grödor. För att skona miljön, doseras endast den mängd som behövs.

Precisionsodling och kretslopp med fokus på det aktuella fältets potential.

Målet är att varje del av fältet ska betraktas och behandlas utifrån de naturliga förutsättningarna för optimalt ekonomiskt utbyte.

Verktygen:

  • Grundgödsling
  • N-giva
  • Utsäde
  • Växtskydd

Grundgödsling och kalkning.

Markkartering och zonindelning ger grunddata för zonspecifik grundgödsling och kalkning. Fältkarta med näringsbehov och ekonomiskt motiverad tillförsel tas enkelt fram med CLAAS software.

Komplett lösning från planering till spridningskarta. Markens innehåll av näring och pH-värden visar var på fältet det är optimalt att kalka och gödsla för att tillgodose grödans behov.

Behovsanpassad N-giva för bästa tillväxt.

Ett komplett produktpaket med många möjligheter och full valfrihet.

Alla komponenter från CLAAS:

  • Online-sensorsystem
  • ISOBUS-terminal för styrning och dokumentation
  • Tillval: Skördepotentialkartor

Variabel utsädesmängd: Så mycket som behövs, så litet som möjligt.

Skördepotential och förutsättningar skiftar mellan fält och inom fält. Utsädets skördepotential och grobarhet måste också tas i beaktande vid inställning eller justering av utsädesmängd.

Fördelar.

  • Balanserat plantbestånd
  • Utnyttjande av skördepotential
  • Underlättad tröskning

Behovsanpassat växtskydd.

Behovsanpassad N-giva och behovsanpassat växtskydd har stor betydelse, liksom tillväxtreglering. Det är hela tiden en balansgång mellan strävan efter hög skörd med god kvalitet och risker för växtsjukdomar eller liggsäd samt de ekonomiska effekterna av de åtgärder man vidtar.